การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1
psulawconference@gmail.com 0-7428-2500, 2507, 2523

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1

“นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

14 กรกฎาคม 2566

แบบประเมินความพึงพอใจ ผลรางวัลบทความฯ

QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะเป็นสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับใช้สังคมต่อไป

ภาคีเครือข่าย

1. เครือข่ายวิจัยนิติศาสตร์ภาคใต้

▶️ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

▶️ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

▶️ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

▶️ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

▶️ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

▶️ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

▶️ หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

▶️ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

▶️ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4. วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. สภาองค์กรของผู้บริโภค

สาขาที่เปิดรับบทความ

1. นิติศาสตร์

2. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. บริหารธุรกิจ

4. สังคมศาสตร์

5. มนุษยศาสตร์

รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่านระบบ Online

ค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

฿1,500

 • บทความฉบับเต็ม

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

฿1,000

 • บทความฉบับเต็ม

นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน สถาบันต่างๆ

฿800

 • บทความฉบับเต็ม

การชำระเงิน

 • บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์

  เลขที่บัญชี 565-273798-0
  ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Schedule

กำหนดการส่งผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ** หมดเขต

  กำหนดส่งผลงาน และชำระเงิน

 • 1 - 30 พฤษภาคม 2566

  แจ้งผลการพิจารณาบทความ

 • 9 มิถุนายน 2566

  วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์

 • 30 มิถุนายน 2566

  ประกาศผลการพิจารณาบทความ

 • 14 กรกฎาคม 2566

  วันจัดการประชุมวิชาการ

Contact

ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Email Us

psulawconference@gmail.com

Call Us

0 7428 2500, 2507, 2544